|english version |

Edukacja
Rozwój
Środowisko

Nauka mnie kręci!

2011-02-15 15:42

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie ogłosiło konkurs dla uczniów „Nauka mnie kręci”. Zachęcamy wszstkich uczniów gminazjum do wzięcia udziału w konkursie - czekają ciekawe nagrody.

REGULAMIN KONKURSU NA FILM

1.      Organizatorem konkursu na film jest Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie w  ramach projektu „Drugi Festiwal Nauki w Zabierzowie” który jest realizowany wspólnie z Fundacją Edukacja-Rozwój-Środowisko z Bolechowic. Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane ze środków dotacji Kraków Airport, udzielonej w ramach konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów”.

2.      Hasło konkursu brzmi: „Nauka mnie kręci”.

3.      Uczestnicy przygotowują film dotyczący nauk ścisłych i pokazujący je w dobrym świetle.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie  Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

      za zgodą rodziców.

4.      Uczestnik konkursu zgłaszający film powinien podać:

  • Nazwę filmu;
  • Tagi;
  • Opis;
  • Dane osobowe;

5.      Filmy można zgłaszać do konkursu do dnia 22.04.2011r.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia filmu do konkursu bez podawania przyczyn.

6.      Czas projekcji filmu powinien być nie mniejszy niż 60 s i nie większy niż 180 s.

7.      Plik zawierający film konkursowy powinien być przygotowany w formacie umożliwiającym zamieszczenie go na stronie Gimnazjum (swf, flv), rozmiar max 15 MB.

8.      Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zgłaszanego dzieła

9.      Biorąc udział w konkursie uczestnik powinien dysponować pełnią autorskich praw osobistych

i majątkowych do zgłaszanego dzieła.

10.  Ostatecznej oceny prac konkursowych dokonuje jury wskazane przez: Gimnazjum w Zabierzowie:

2 nauczycieli, Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko: 1 wskazany przez Fundację doktorant.

11.  Wybór nagrodzonych propozycji nastąpi do dnia 30.04.2010 roku.

12.  Podczas ostatecznej oceny filmów przez jury, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a.    Pomysłowość w promocji nauki;
b.    Oprawa graficzna, dźwiękowa.

13.  Warunkiem uzyskania nagrody w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika konkursu pisemnej zgody na przetwarzanie danych oraz zgody na przeniesienie autorskich prac majątkowych do nagrodzonych prac, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie wyrażające zgodę należy podpisać podczas odbioru nagrody.

14.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji z konkursu. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wyrażoną według wzoru, o którym mowa w par. 9.

15.  Z chwilą wręczenia nagród, prawo własności nagrodzonych prac konkursowych oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe z nimi związane przechodzą na organizatora.

16.  Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

 

/Prace oddajemy  pani Mikrut/

 

 

OPP
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
KRS: 0000209264
i nie prowadzimy dzialności gospodarczej
Adres
Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
ul. Szkolna 7
32-082 Bolechowice

Numer konta:
75 16801062 0000300008978372
w INVEST-BANK SA, Oddział w Krakowie
CMS by RISE

Design

www.topsolutions.pl