Edukacja-Rozwój-Środowisko

Fundacja "Edukacja-Rozwój-Środowisko" z Bolechowic koło Krakowa jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk (i nie prowadząca działaności gospodarczej), która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

O Fundacji


Nazwa Fundacji nawiązuje do 3 głownych obszarów wokół których koncentrują się dzialania Fundacji:
 • Edukacja - to przede wszystkim bezpłatne dla uczestników pozalekcyjne zajęcia edukacyjne i sportowe dla uczniów a także projekty kulturalne, to pomoc w zapewnieniu lepszego wykształcenia młodzieży, szczególnie z terenu gminy Zabierzów
 • Rozwój - to pomoc samorządności lokalnej. W miarę możliwości staramy się współpracować z władzami lokalnymi: okolicznymi sołectwami, urzędem gminy
 • Środowisko - to działalność na rzecz ochrony środowiska.Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a na realizację planowanych projektów potrzeba śroodków, prosimy Państwa o wsparcie:
 • Poprzez włączenie się do akcji 1% i przekazanie nam części swojego podatku
 • Poprzez przekazanie darowizny na nasze konto
 • Poprzez pracę wolontariacką


Cele statutowe Fundacji to:
 • 1. Rozbudzanie i zaspokajanie wszelkich potrzeb edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk wiejskich, wymiana edukacyjna i kulturalna dzieci i młodzieży, a także promowanie nieznanych obszarów Polski poza granicami kraju.
 • 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych materialnie i pedagogicznie, a także dzieci wykazujących ponadprzeciętne uzdolnienia, bądź zainteresowania, których zaspokojenie nie leży w możliwościach szkoły i rodziny.
 • 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwiększanie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz zwiększanie roli i skuteczności działania instytucji obywatelskich.
 • 4. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwej polityki proekologicznej.
 • 5. Wspieranie działalności szkół z terenu Gminy Zabierzów, z w szczególności działalność Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach w zakresie rozbudzania i zaspokajania twórczej działalności dzieci i młodzieży, oraz wszelkich działań na rzecz rozwoju wychowania i kształcenia.
 • Nasze projekty


  Śladami legend warszawskich - kontynuacja projektu

  Projekt realizowany od lutego do czerwca 2019 roku. Głównym celem było pozwolenie uczniom Szkoły Podstawowej w Bolechowicach poszerzyć wiedzę na temat legend warszawskich, począwszy od najbardziej znanych po te mało popularne. W ramach projektu odbyła się trzydniowa wycieczka do Warszawy, dzięki której uczniowie poszerzyli też wiedzę na temat zabytków i miejsc Warszawy związanych z poznawanymi legendami (miejsca związane z takimi legendami jak Bazyliszek, O Warsie i Sawie, Złota kaczka, O syrence warszawskiej i wiele innych). W wyniku projektu powstały dwa albumy: Legendy warszawskie, Warszawa - stolica Polski( ilustracje dzieci przedstawiające miejsca zwiedzane podczas wycieczki do Warszawy).

  Jesteśmy stąd czyli skąd? Młodzi Bolechowianie - spotkanie z tradycją i kulturą

  Projekt realizowany od marca do czerwca 2019 roku. Główne założenia projektu, to kształtowanie związku młodego pokolenia z własnym regionem. Jest to istotna sprawa w budowaniu poczucia własnej tożsamości, poznania kultury regionu. Regionalizm ma za zadanie zainteresowanie tradycją, kulturą, przeszłością, ale także troską o teraźniejszość i przyszłość miejsca w którym żyjemy. Naszym zadaniem było przybliżenie wartości jakie niesie społeczność lokalna oraz bogactwo kulturowe wsi podkrakowskiej. Całość projektu tworzyła cykl działań, powiązanych z miejscowymi zwyczajami wpisanymi w kalendarz obrzędów dorocznych.

  Kształtowanie postaw uczniowskich w oparciu o poezję i prozę ks. Jana Twardowskiego

  Projekt realizowany od lutego do czerwca 2019 roku. Miał on za zadanie kształtowanie pozytywnych postaw naszych wychowanków. Zainteresowaliśmy dzieci i młodzież utworami dla dzieci autorstwa ks. Jana. Wybrane do konkursu recytatorskiego opowiadania i wiersze zawierały szereg pozytywnych wzorców związanych z relacjami międzyludzkimi dotyczącymi przyjaźni i miłości. Wiersze te zawierały również wiele treści o charakterze wychowawczym. Szczegółowym celem naszego działania było przygotowanie imprezy - konkursu szkolnego "Tylko miłość się liczy", podczas której dzieci recytowały wiersze ks. Jana Twardowskiego. Pozyskane środki zostały przekazane na zakup nagród.

  Aktywnie, zdrowo, ciekawie i wesoło - w poszukiwaniu czystego powietrza

  Projekt realizowany od maja do czerwca 2019 roku. Zakładanym rezultatem projektu było wyposażenie dzieci w podstawowy zasób wiedzy z zakresu zdrowia, subterraneoterapii (wykorzystania właściwości terapeutycznych atmosfery przestrzeni podziemnych) i atrakcji turystycznych Kopalni Soli w Bochni.Dzieci poprzez aktywny pobyt w kopalni zintegrowały się, a oddychanie w takim mikroklimacie wzmocniło ich zdrowie. Zakupiony oczyszczacz powietrza służy oczyszczaniu powietrza w sali nr 32.

  Crossfit Kids: siła, masa, moc, kiełbasa - fantastyczna zabawa i aktywność fizyczna dla dzieci

  Projekt realizowany od lutego do maja 2019 roku. Głównym celem było pozwolenie uczniom Szkoły Podstawowej w Bolechowicach na spróbowanie kolejnej formy aktywności fizycznej jakim jest Crossfit Kids. Podczas zajęć udało się wyzwolić w dzieciach dodatkową aktywność fizyczną poprzez gry i zabawy z elementami crossfitu. Dzieci opanowały podstawowe wzorce ruchowe wykorzystywane podczas każdego dnia (marsz, bieg, pchanie, ciągnięcie, podnoszenie, utrzymanie równowagi, wspinanie się, chodzenie w podporach, skoki). Oprócz tego udało się wzbogacić zaplecze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach o dodatkowy sprzęt sportowy, który zakupiliśmy na potrzeby treningu z dziećmi.

  Tajemnice Skały Kmity

  17.06.2016 w Szkole Podstawowej w Bolechowicach odbyło się widowisko muzyczno-teatralno-taneczne prezentujące legendę o Skale Kmity. Było to podsumowanie projektu pt. „Tajemnice Skały Kmity” realiowanego we współpracy z Urzędem Gminy w Zabierzowie. W ramach projektu odbyły się dwie wycieczki – do Muzeum Geologicznego w Krakowie oraz do Zabierzowa, przeprowadzony również został konkurs plastyczny pt. „Skała Kmity w oczach dziecka”.

  Bohater książki moim idolem

  Projekt „Bohater książki moim idolem”, dofinansowany przez Urzędm Gminy w Zabierzowie zakładał popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, traktowanego jako alternatywa dla negatywnych form gospodarowania czasem wolnym. Lektury wybrane i zakupione przez autorki projektu przedstawiają takich bohaterów, którzy mogą stać się swoistymi idolami dla dzieci i młodzieży, reprezentującymi wartości i cechy charakteru, które są godne naśladowania. Projekt skierowany został do uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bolechowicach-partnera Fundacji.

  Festiwal nauki

  W latach 2009 - 2012 Fundacja wspólnie z Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie organizowała Festiwal Nauki. Projekt „Festiwal Nauki” w 2009 roku był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kolejny był współfinansowany ze dotacji Kraków Airport w ramach konkursu grantowego pod nazwą „Wspieramy sąsiadów” na na realizacje projektu: „Drugi Festiwal Nauki w Zabierzowie”. W 2012 Fundacja wsparła Festiwal Nauki w Zabierzowie z własnych środków na zakup materiałów do przeprowadzenia prezentacji oraz nagrody dla najaktywniejszych uczniów.

  Zarząd


  Krystryna Kmiotek

  kkmiotek@bolechowice.org
  Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
  Mieszkanka Nielepic.

  W Zarządzie Fundacji pracuje charytatywnie.

  Agnieszka Jarzęcka

  agnieszka.jarzecka@bolechowice.org
  Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
  Mieszkanka Krakowa.

  W Zarządzie Fundacji pracuje charytatywnie.

  Agnieszka Dulińska

  agnieszka.dulinska@bolechowice.org
  Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.
  Mieszkanka Korzkwi.

  W Zarządzie Fundacji pracuje charytatywnie.

  Współpracownicy

  W celu realizacji projektów wspólpracujemy z gronem wolontariuszy

  Finanse


  Sprawozdania:

  Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji są publikowane w internecie na stronie prowadzonej przez Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Link do strony z naszymi sprawozdaniami: -> tutaj
  Najprościej wyszukać podając numer KRS Fundacji: 0000209264

  1%

  Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i co roku urząd skarbowy przekazuje Fundacji zadeklarowany w PIT 1% podatku

  Dotacje

  Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko otrzymuje dotacji od instytucji publicznych (jak na przykład urząd gminy) lub firm (na przykład Kraków Airport) na realizację konkretnych projektów.

  Darowizny

  Wszyskich zainteresowanych przekazaniem darowizny prosimy o wpłaty na konto Fundacji 26 8591 0007 0030 0154 5906 0001 w Krakowski Bank Spółdzielczy. Prosimy o określenie celu darowizny, który powinien być zgodny z naszymi celami statutowymi, na przykład: darowizna na cele edukacji.

  1%


  1%

  Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest wpisana pod numerem KRS 0000209264. Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1 % należnego podatku na rzecz Fundacji wypełniając PIT. Fundacja znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku.

  Dotacje

  Staramy sie nie tylko przeznaczyć 1% na cele statutowe ale potraktować je jako wkład własny w realizacji projektów na które uzyskujemy dotacje. W ten sposób Państwa 1% zostaje wielokrotnie pomnożony.

  Koszty

  Nasze koszty administracyjne są bliskie zeru: nie mamy pracowników etatowych, cały zarząd pracuje społecznie, w dużej mierze opieramy się na pracy wolontariuszy oraz współpracy i wsparciu innych organizacji

  Wszystko bezpłatnie

  Fundacja nie tylko nie prowadzi działalności gospodarczej ale również nie prowadzi żadnej odpłatnej działalności statutowej. Oznacza to, że nigdy nie pobieramy żadnych opłat, nawet częściowych a wszystkie nasze działania są finansowane wyłącznie z dotacji i z darowizn.

  Kontakt

  Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko
  ul. Szkolna 7
  32-082 Bolechowice


  KRS: 0000209264


  Numer konta:
  26 8591 0007 0030 0154 5906 0001
  w Krakowski Bank Spółdzielczy

  www.topsolutions.pl